Obowiązki właścicieli firm

Wszyscy właściciele firm mają obowiązek dbać o prawidłową utylizację wytwarzanych przez siebie odpadów. Właściciel firmy musi być w stanie rozliczyć się z przekazywanych odpadów.

Niedotrzymanie tego obowiązku jest przestępstwem. Jego konsekwencją może być mandat karny lub, w przypadku skierowania sprawy do sądu, grzywna bez górnej granicy.

Wszystkie przedsiębiorstwa wytwarzają odpady

Wszystkie odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej są odpadami biznesowymi.

Obejmuje to pocztę i ulotki reklamowe, uszkodzony lub stary sprzęt, opakowania z przesyłek, żywność i napoje spożywane przez personel (w tym opakowania), środki czystości i papier biurowy.

Odpady biznesowe to również wszelkie odpady pochodzące z:

  • prac budowlanych,
  • prac rozbiórkowych,
  • przemysłu,
  • rolnictwa.

Twoje obowiązki

Twoje obowiązki to m.in.:

  • ograniczanie odpadów do minimum poprzez podejmowanie wszelkich możliwych działań, aby zapobiegać powstawaniu odpadów, ponownie je wykorzystywać, poddawać recyklingowi lub odzyskiwać
  • bezpieczne przechowywanie odpadów i przygotowanie ich do odbioru tak, aby nie powodowały zaśmiecania ani nie przyciągały szkodników
  • korzystanie z usług przewoźnika odpadów lub miejsca utylizacji zarejestrowanego w Agencji Ochrony Środowiska
  • przechowywanie wszystkich umów i całej dokumentacji transportowej przez co najmniej 2 lata
  • przekazanie wspomnianych wyżej dokumentów właściwemu organowi na żądanie.

Odpady biznesowe oraz usługi gospodarowania odpadami i recyklingu w Medway

Koszt utylizacji odpadów nie jest wliczony w opłaty dla Twojej firmy. Firmy mają obowiązek zorganizować we własnym zakresie odbiór i utylizację odpadów.

Odpadów biznesowych nie wolno zabierać ze sobą do domu. Zabieranie ich ze sobą do domu lub proszenie o to personelu jest niezgodne z ciążącym na Tobie obowiązkiem.

Punkty odbioru i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych są przeznaczone wyłącznie do usuwania odpadów z gospodarstw domowych. Obiekty te nie służą do usuwania odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa.