ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼

ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਮਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਚਰਾ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦ ਵਪਾਰਕ ਕਚਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਅਤੇ ਜੰਕ ਮੇਲ, ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਕਿੰਗ, ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ (ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੇਤ), ਸਫਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਚਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਚਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

  • ਉਸਾਰੀ
  • ਢਾਹੁਣਾ
  • ਉਦਯੋਗ
  • ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ
  • ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢ਼ੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਚਰਾ ਅੱਗ ਲਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ
  • ਇੱਕ ਕਚਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ
  • ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਚਰਾ ਅਤੇ Medway ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਕਚਰੇ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਕਰਚੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।