Vaša povinná starostlivosť

Všetci majitelia firiem sú povinní dbať na to, aby bol ich odpad zlikvidovaný správne. Majiteľ firmy musí byť schopný vykazovať premiestnenie svojho odpadu.

Nedodržanie povinnosti starostlivosti je trestné. Výsledkom môže byť pevne stanovená pokuta, alebo v prípade trestného stíhania, neobmedzená pokuta.

Všetky podniky produkujú odpad

Všetok odpad vznikajúci pri komerčnej činnosti je podnikateľským odpadom.

To zahŕňa poštu a nevyžiadanú poštu, poškodené alebo staré vybavenie, obaly z dodávok, jedlo a nápoje zjedené personálom (vrátane obalov), čistiace prostriedky a kancelársky papier.

Podnikateľský odpad zahŕňa aj akýkoľvek odpad, ktorý pochádza z nasledovného:

  • výstavba
  • demolácia
  • priemysel
  • poľnohospodárstvo.

Vaše povinnosti

Medzi vaše povinnosti patrí:

  • udržiavať odpad na minime tým, že urobíte všetko možné pre zabránenie vzniku odpadu, pre jeho opätovné použitie, recyklácii alebo zhodnoteniu odpadu
  • bezpečne skladovať a prezentovať svoj odpad, aby nespôsoboval odpadky ani nepriťahoval škodcov
  • používať služby prepravcu odpadu alebo úložisko odpadu, ktoré je registrované úradnom na ochranu životného prostredia
  • uchovávať všetky vaše záznamy o zmluve a premiestnení po dobu minimálne 2 rokov
  • na požiadanie odovzdať tieto záznamy príslušnému orgánu.

Podnikateľský odpad a odpadové a recyklačné služby v okrese Medway

Náklady na likvidáciu odpadu nie sú zahrnuté vo vašich podnikateľských sadzbách. Podniky musia vykonať vlastné opatrenia na zber a likvidáciu svojho odpadu.

Odpad z podnikania si nemôžete vziať so sebou domov. Tým, že si ho vezmete so sebou domov alebo požiadate o to personál, požiadavky vašej povinnej starostlivosti nesplníte

Strediská pre domový odpad a jeho recykláciu slúžia len na likvidáciu domového odpadu. Tieto miesta nie sú určené na likvidáciu odpadu, ktorý vytvárajú podniky.